KULTURA IN PODJETJE


Podjetja tudi imajo svojo kulturo. To je neko vedenje o tem, kaj je dobro, kaj je pomembno in kaj je pravilno. To so nenapisana pravila, ki se jih ljudje ne zavedajo, jih pa živijo. Podjetja se med seboj razlikujejo po tem, kakšno kulturo imajo. Veliko jih kulturo podjetja zamenjuje s t. i. »imidžem« podjetja, s celostno podobo podjetja.

Danes moderno podjetje, vpeto v tržne zakonitosti globalnega razvoja, zahteva in terja prožnost, hitrost, koncentracijo raznovrstnih znanj, istočasno pa nov sistem za ustvarjanje bogastva nič več ne sloni »na mišicah«, temveč na razumu. Spoznanje, da je znanje ključ do ekonomske rasti v 21. stoletju, pripelje tudi do ugotovitve, »da živahna kultura poraja ustvarjalno mišljenje in zato je ključni dejavnik gospodarskega razvoja« (Bruno S. Frey, Muze na trgu).

Danes se v podjetjih namenja posebno pozornost izobraževanju, ki se pogosto spogleduje z neobičajnimi metodami dela z ljudmi. Tovrstna izobraževanja gradijo na ustvarjanju celovitih osebnosti, nasproti enoličnim posameznikom, ki se pogosto opirajo na birokratski način razmišljanja in dela. 

Ekonomska nuja in potreba po preživetju na globalnem trgu je spremenila miselnost naših podjetij, jih naredila prožne in hitro učeče.  Podjetja postajajo tudi družbeno odgovorna in si prizadevajo za prenos znanja iz podjetja na širše okolje.

Kultura, kot organizirana oblika, je v podjetniškem načinu delovanja (v našem podjetju)  že zdavnaj prepoznala svojo umeščenost v svetu tržnega gospodarstva. Svojo prepoznavnost je gradila na podpiranju ustvarjalnega, kultiviranega in v svet uprtega okolja. V nenehnem prizadevanju za povezovanje ekonomije in kulture, v najširšem pomenu besede, je iskala domiselne in kreativne načine za posredovanje le-teh.

Nekoč smo pod imenom kultura razumeli stvari, ki so tu, da nam »polepšajo« življenje, kot nekaj, kar presega vsakdanje… Področje kulture je distribuiralo kulturne vsebine v delovno okolje. Danes se na kulturo gleda kot na kompleksen pojav.

Kulturo razumemo kot energijo, ki vzpostavlja komunikacijo med ljudmi in določa »stile obnašanja«. 

Komunikacijo, način vodenja ljudi, odnos do dela, odnos do vrednot, način obnašanja, poslovno etičnost – sporoča in določa vrhnji management. Uspeh se ne meri samo s finančnimi kazalniki. Povezan je tudi z občutkom za pravičnost ter kakovost življenja. Zato je vedno potrebno iskati ravnovesje med ekonomijo, uspešnim gospodarstvom ter kulturo in znanostjo. Kultura tu vzpostavlja mostove s pragmatičnim svetom tržnega gospodarstva na eni strani, postavlja pa se tudi v vlogo civilnih in demokratičnih gibanj, ki si prizadevajo za humano, etično, dobro, na drugi strani.

Kultura v podjetju ni samo posredovanje storitev umetnosti in kulture, ampak v vzpostavljanju komunikacije z vodilno strukturo, ki vpliva na kulturo podjetja, postavlja merila obnašanja in vpliva na kulturo vodenja.

Kultura komuniciranja, nov način vodenja, poslovna etika, podjetniški način razmišljanja, moč retorike, pomen čustvene inteligence, nova vizija delavnega mesta, inventiven manager, ritmi poslovne evolucije, so samo nekatere od tem, ki ji posredujemo med zaposlene že desetletja. S posredovanjem misli in idej knjig, s področja poslovodstva  in managementa, smo pripomogli tudi k drugačnemu pojmovanju vloge in mesta najbolj izpostavljenih. Na ta način smo delno in neformalno vplivali »na neko vzdušje v podjetju«, ki ga pojmujemo kot korporacijsko kulturo podjetja.

To je en vidik vpetosti v področje korporativne kulture, drugi je sporočilnost umetnosti, konkretno likovne, ki je povezana tudi z oblikovanjem, s celostno podobo podjetja ter ustvarjanjem likovne zbirke Gorenja.

Danes na kulturo gledamo kot na kompleksen pojav. Po ugotovitvah teoretikov kulture je kultura najvišji izraz človeškega ustvarjanja. Osnovno načelo njenega vrednotenja pa je humanost. Kultura je ta, ki kar naprej ustvarja neke nove energije in nas na nek nov način senzibilira.

Ekonomija prihodnosti bo svojo tržno uspešnost, med drugim, iskala prav tu. Danes se govori o kreativnih industrijah, ki združujejo kulturo, izobraževanje, znanost, tehnologijo in gospodarstvo.

 

Kulturna dejavnost je od leta 2005 organizirana v okviru Društva za kulturo Gorenje, ki združuje različna področja kulture.